VRAGEN & ANTWOORDEN

Onderstaand treft u een opsomming aan van alle vragen, opmerkingen en suggesties die wij hebben ontvangen naar aanleiding van de presentatie van onze plannen. 

Waarom wordt er in het nieuwe plan vooral ingezet op de oudere doelgroep?
Ouderen met een minder grote zorgbehoefte moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Voorheen kon deze groep in het verzorgingshuis deelnemen aan activiteiten en elkaar ontmoeten. Nu is het van belang dat er op korte afstand van hun woning een mogelijkheid is voor ontmoeting en zorg. Daarom richten we ons in het nieuwe plan op de oudere doelgroep en mensen met een beperking. De Tichelaarlocatie en de directe nabijheid bestaat straks uit nieuwbouw voor mensen met een complexe zorgvraag en zorggeschikte appartementen waar mensen zelfstandig kunnen wonen met de mogelijkheid van thuiszorg en een ‘dorpskamer’ voor ontmoeting en ferdivedaasje.

Waarom worden woningen voor ouderen nieuw gebouwd op de Tichelaarlocatie?
Omdat ouderen steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen is ontmoeting en zorg op korte afstand van belang. De oude Avondrustlocatie is te ver uit de buurt voor ouderen die in Makkum thuis moeten en mogen blijven wonen. Een concept met gemeenschappelijke voorzieningen dicht in de buurt zoals op de nieuwe Tichelaar locatie, geeft jong en oud de kans om elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie of een bijeenkomst. Bovendien kan in het nieuwe plan ook zorg gerealiseerd worden voor ouderen die geen verpleeghuiszorg nodig hebben, maar wel thuiszorg of dagopvang.

Komen er ook woningen voor dementerende ouderen?
In het nieuwbouwplan achter het monument worden appartementen gebouwd voor onder andere mensen met dementie en mensen met een intensieve lichamelijke zorgvraag. In de andere te realiseren zorggeschikte bouw, mogelijk koop en huur, zowel van Tichelaar als Elkien, kan ook zorg aan huis worden geleverd.

Voor wie zijn de appartementen in de monumentale panden geschikt?
In het monumentale pand kunnen 7 appartementen worden gerealiseerd., geschikt voor een brede doelgroep.Deze appartementen worden in de vrije verhuur of verkoop gebracht. Deze appartementen zijn daarom geschikt voor een brede doelgroep.

Waarom wordt de Avondrustlocatie niet gebruikt?
Een woonzorgcentrum zoals Avondrust is door nieuw overheidsbeleid niet meer geschikt voor mensen met een complexe zorgvraag. Mensen met dementie hebben baat bij een kleinschalige woonvorm waar men in een groep van 8 cliënten onder begeleiding gezamenlijk woont en de huishouding kunnen ‘runnen’. Deze woonvorm kan zonder zeer ingrijpende sloop en her-nieuwbouw niet worden gerealiseerd. Daarnaast zou de huidige locatie in de nieuwe situatie te veel plaatsen hebben. Dit wordt veroorzaakt door een strengere toelatingscriteria waardoor alleen mensen met een zwaardere zorgvraag nog een indicatie krijgen

Wat gaat er met de huidige Avondrustlocatie gebeuren?

De nieuwe invulling van locatie Avondrust is een nog uit te werken punt en volgt na de gemaakte keuzes rondom de Tichelaarlocatie.

Waarom komt er geen nieuwbouw op de Avondrustlocatie?
De Avondrustlocatie ligt te ver van de voorzieningen in Makkum. In het nieuwe zorgconcept is het gewenst zorg en zorggeschikte woningen nabij voorzieningen te ontwikkelen. Dit om het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid te faciliteren. Op een nieuwe locatie zoals de Tichelaarlocatie kan een gecombineerd aanbod van complexe zorg en thuiszorg in appartementen gerealiseerd worden. Daardoor kunnen ook mensen met een complexe zorgvraag thuis blijven wonen. Kern is dat er met nieuwbouw meerdere zaken gecombineerd kunnen worden en een betere verbinding met bestaande en nieuwe voorzieningen kan worden gemaakt. Dit soort combinaties zijn ook met nieuw op de locatie Avondrust minder gemakkelijk te maken. Zoals bij de vorige vraag al beantwoord zijn er nog geen keuzes gemaakt over de invulling van Avondrust.

Worden er ook koopwoningen gebouwd?
Voor de Tichelaar locatie en de wijk achter de Tichelaar locatie worden mogelijk zowel huur- als koopwoningen gerealiseerd. In de komende periode zal FBO, in samenspraak met het dorp en makelaars, hierin keuzes maken.

Worden er ook (betaalbare) woningen voor starters en jonge gezinnen gebouwd?
Nee op dit moment niet. Uit  onderzoek is gebleken dat er in de toekomst minder behoefte is aan (nieuwe) woningen voor starters en jonge gezinnen. Daarentegen is er een toename van ouderen door vergrijzing. De corporatie bouwt voor tenminste 50 jaar en wil een woning waar ook in de toekomst behoefte aan is, zodat er geen leegstand ontstaat. In Makkum zijn in principe voldoende huurwoningen voor starters en jonge gezinnen beschikbaar.

 

Worden er ook (betaalbare) woningen voor starters en jonge gezinnen gebouwd?
Nee op dit moment niet. Uit  onderzoek is gebleken dat er in de toekomst minder behoefte is aan (nieuwe) woningen voor starters en jonge gezinnen. Daarentegen is er een toename van ouderen door vergrijzing. De corporatie bouwt voor tenminste 50 jaar en wil een woning waar ook in de toekomst behoefte aan is, zodat er geen leegstand ontstaat. In Makkum zijn in principe voldoende huurwoningen voor starters en jonge gezinnen beschikbaar.

Komt er straks ruimte voor dagbesteding?
De dagbesteding zit verwerkt in het plan van de begane grond Tichelaarlocatie. In dit plan heeft dagbesteding de naam ‘dorpskamer’. De ruimtes van dagbesteding in het huidige Avondrust zijn nu specifiek voor de bewoners. In de nieuwe situatie kunnen er meer combinaties van verschillende doelgroepen zoals jong en oud gemaakt worden. Hierdoor kunnen mensen elkaar ontmoeten en samen activiteiten organiseren.

 Voor welke doelgroepen is dagbesteding toegankelijk?
De ‘dorpskamer’ kan gebruikt worden door jong en oud. Denk aan thuiswonende ouderen uit Makkum en omstreken die behoefte hebben aan ontmoeting en ferdivedaasje onder andere om de kans op eenzaamheid te verkleinen. Maar de ruimte kan ook gebruikt worden door mensen met een complexe zorgvraag die hierdoor onder begeleiding verbinding houden met de mienskip.

Komt er straks ruimte voor cultuur, zoals toneel, koren en orkesten?
Het is onze wens om de begane grond van de monumentale panden aan de Turfmarkt te benutten voor diverse activiteiten. Daarbij wordt ook nagedacht over culturele activiteiten. De komende periode zullen wij dit gaan inventariseren met de betrokken verenigingen.

Wordt er ook gebruik gemaakt van Friese witte tegels in het plan?
Jazeker gaan wij materialen toepassen die worden gemaakt door Koninklijke Tichelaar. Dat zijn dingen waar Makkum trots op is! De architect heeft hierover contact met Koninklijke Tichelaar. Welk materiaal en welke kleur precies gebruikt zullen worden is nog niet bepaald.

Hoe zit het met de verkeersdrukte in het nieuwe plan?
Verkeer en parkeren zijn bij ieder project een belangrijk aandachtspunt dus ook bij dit plan. Ieder plan zal door de gemeente worden getoetst op deze aspecten. Daar waar nodig zal de gemeente ook aanpassingen in het plan verlangen. In de volgende fase van de uitwerking van het plan zal de gemeente dit gaan toetsen.

Komt er ook een grote openbare parkeerplaats?
Op dit moment kunnen we in detail nog niet vertellen welke wijzingen er plaatsvinden in de direct omgeving. We kunnen wel vertellen dat er voor de beoogde functies en het gebruik van het plan voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat is ook een voorwaarde voor de gemeente en is vastgelegd in gemeentelijke beleidskaders. In het voorgenomen plan op de Tichelaarlocatie is geen groot parkeerterrein voorzien. Wel worden er voldoende parkeerplaatsen opgenomen in het plan.

Komt er ook een toiletgebouw in de haven?
FBO heeft de architect gevraagd om dit op te nemen in het plan. Bij een verdere uitwerking zal dit dus worden meegenomen.

Hoe ver zijn de plannen nu?
Er zijn nog geen concrete en uitgewerkte plannen voor de woningen van Elkien. De komende tijd gaan we in gesprek met de bewoners van deze huurwoningen, zodat deze mensen kunnen meedenken over hun woning en hun woonomgeving. Voor de Tichelaarlocatie zijn we al wat verder. Het is de bedoeling om, met de suggesties die we in de afgelopen maanden hebben ontvangen, het plan verder uit te werken. Daarnaast willen we over een aantal weken het vervolgproces bespreken met de groep Makkumers die bij dit plan betrokken is en met Plaatselijk Belang Makkum.

Hoe worden de mensen uit Makkum bij de plannen betrokken en wat betekent dit allemaal voor mij?
We kunnen ons goed voorstellen dat u zich afvraagt wat dit voor u betekent. Mensen uit Makkum kunnen hun feedback geven op deze website. Daarnaast zullen we over een aantal weken met de groep betrokken Makkumers en Plaatselijk Belang Makkum in gesprek gaan over het vervolgproces. Onderdeel van dat vervolgproces is het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. In deze procedure is ook ruimte voor inspraak. Daarnaast zullen wij u via deze website op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en kunt u daarop reageren.

Waar kan ik me aanmelden om mee te denken met de plannen?
Dat kan door een e-mail te sturen naar: tafelvanmakkum@sudwestfryslan.nl.