TAFEL VAN MAKKUM

Tafel van Makkum
In juli 2019 is de gemeente Sùdwest-Fryslân gestart met de Tafel van Makkum. Bij deze Tafel van Makkum zijn inwoners, bedrijven en instellingen met elkaar in gesprek over de toekomst van Makkum. Bedoeling van deze Tafel van Makkum is dat Makkumers bepalen wat ze graag willen realiseren in hun woonomgeving. Onderdeel van de Tafel van Makkum is de werkgroep zorg, welzijn en wonen. Deze werkgroep heeft meegedacht over deze plannen. De werkgroep bestaat uit de volgende partijen:

Wat doet Plaatselijk Belang Makkum?
Het Plaatselijk Belang van Makkum is een vereniging van en voor inwoners uit Makkum. We behartigen de belangen van de Makkumers nu en in de toekomst. Verbinden, samenwerken en elkaar versterken zijn hierbij het uitgangspunt.

Wij zijn het aanspreekpunt bij diverse (overheids)instanties zoals bijvoorbeeld gemeente, provincie en woningbouwverenigingen. Met deze instanties gaan wij in gesprek om veranderingen of verbeteringen voor ons dorp te realiseren. Wij willen nu en in de toekomst, de aantrekkelijkheid van ons dorp voor de inwoners, ondernemers en toeristen behouden en vergroten.

Project Tichelaar
De gevolgen van vergrijzing is ook een item waar Plaatselijk Belang Makkum mee worstelt. Daarbij komen de vele veranderingen in de ouderenzorgen die door de overheid zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan bezuinigingen, personeelstekorten en een beroep op de participatiemaatschappij. Ook richt het beleid van de overheid zich op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Veel ouderen willen dat zelf ook en dan het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving en met passende zorg en ondersteuning. 

Naar aanleiding van deze ontwikkeling zijn we samen met Gemeente Súdwest-Fryslân, FB Oranjewoud, Patyna, Elkien en vrijwilligers uit Makkum aan de slag gegaan om tot plannen te komen waarmee de woon-zorgstructuur voor Makkum toekomstbestendig en afgestemd op de behoefte kan worden ingericht. Met daarbij als uitgangspunt een goede kwaliteit van zorg en wonen op een plek waar de “oudere” Makkumer naar tevredenheid oud kan worden in hun eigen leefomgeving: Makkum. 

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor het behoud van de historie van Tichelaar en de authentieke gebouwen van Makkum en daarom zijn wij trots dat dit ‘Tichelaarproject’ nu aan u wordt gepresenteerd!

Wij hopen van harte dat u samen met de initiatiefnemers en ons wilt nadenken over de verdere invulling van de plannen.

Onderstaand stellen twee Makkumers zich voor die deelnemen aan de Tafel van Makkum:

“Ik ben Evelien Barbiers. Ik ben vanuit MAD (makkelijk aantrekkelijk duurzaam) betrokken bij dit traject. MAD heeft als doel een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam  Makkum te realiseren. Dit betekent dat Makkum voor alle bewoners een aantrekkelijk duurzaam woon en leef klimaat biedt. Met de daarvoor belangrijke voorzieningen om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan het sociale leven. We hebben daarvoor een dorpstuin, schooltuinen opgezet bij de woonvoorziening voor ouderen. Een natuurspeelplaats en boomgaard. Van daaruit zijn we al een flink aantal jaren nauw betrokken bij Avondrust en maken een deel uit van hun voorzieningen.

Het goed inrichten van de woonvormen, de zorg en de leefomstandigheden voor ouderen, de ontmoetingsplaatsen binnen en buiten is een belangrijk onderdeel voor het ouder wordende Makkum.

Ik neem deel aan dit traject voor:

  • Een duurzame toekomst van het gebouw en het terrein van Avondrust.
  • En de vormgeving van Tichelaar als een ontmoetingsplek voor het dorp, als zorg en activiteiten voorziening voor ouderen met een lichte of zware zorgbehoefte. En de werkgelegenheid binnen Makkum in zorg en welzijn.

Duurzaam ingerichte voorzieningen waardoor mensen ook levensloopbestendig in Makkum kunnen wonen.”

“Ik ben Joke Bies, gepensioneerd docent Nederlands en pas drie jaar woonachtig in Makkum. Dat betekent dat ik met “frisse” blik naar het dorp kijk en (ook door mijn deelname aan de Dorpsvisiegroep) dat ik graag mee wil denken over wonen/werken/recreëren in Makkum. Verder interesseert moderne architectuur me.”

 

Een nieuwe manier van werken
De maatschappij verandert en dat gaat snel. Inwoners worden mondiger, laten zich gemakkelijk informeren en komen met allerlei plannen en initiatieven voor hun omgeving. Daarmee wordt ook de samenwerking tussen de lokale overheid en inwoners anders. De gemeente is niet meer degene die bedenkt, beslist en uitvoert. Nee: betrokkenen praten mee over beslissingen die hen aangaan en ze komen zelf met initiatieven. Ze hebben een stem én een verantwoordelijkheid. In het licht van deze verandering is de gemeente Súdwest-Fryslân gestart met de Tafel van Makkum.

De rol van de gemeente
Bij de Tafel van Makkum begeleidt de gemeente de initiatiefnemers bij het vormen van hun plannen. De gemeente adviseert over vervolgstappen en zorgt voor een laagdrempelige ingang bij het gemeentehuis. We delen kennis en kunde en helpen met het leggen van verbindingen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Dit is een faciliterende rol.

Met deze aanpak willen we stimuleren dat er gezamenlijk gedragen initiatieven ontstaan en willen we als gemeente beter aansluiten bij waar er in de praktijk vraag naar is. Ook willen we met onze ondersteunende rol bevorderen dat initiatieven daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo willen we samen met de inwoners, instellingen, verenigingen en/of bedrijven de leefbaarheid in Makkum verbeteren.

Wie is Patyna
Bewoners van Makkum kennen Patyna vooral door Woonzorgcentrum Avondrust. Patyna is een grote zorgverlener in Súdwest Fryslân met een centraal kantoor in Sneek.
Patyna staat voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor haar cliënten. Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. We helpen elkaar en we delen. Want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar!

Verbinding
In onze slogan ‘mei elkoar’ zeggen we het al: we zijn met elkaar Patyna. Samenwerken met onze cliënten en hun naasten staat daarin centraal. Ook vinden we het belangrijk om met veel verschillende partijen in dorpen en wijken samen te werken. Zo staan we ‘mei elkoar’ in verbinding en kunnen we de meest liefdevolle zorg aan onze cliënten verlenen.

Waarom neemt Patyna deel aan ‘de Tafel van Makkum’
De ouderenzorg verandert snel, mensen willen- moeten langer thuis blijven wonen. Om dit te kunnen realiseren is betrokkenheid vanuit de Mienskip gewenst en noodzakelijk. Daarbij komt dat het huidige Woonzorgcentrum Avondrust minder geschikt is voor mensen met een steeds intensiever wordende zorgvraag. Het huurcontract met Elkien loopt om die reden in 2025 af. Dat betekent dat er volgens Patyna voor Makkum en omgeving een totaal plan voor wonen, zorg en welzijn, lees ouderenzorg nieuwe stijl, gemaakt moet worden.

‘Iedereen verdient een thuis’, is het motto van Elkien.
In Friesland verhuurt Elkien circa 20.000 sociale huurwoningen. We bieden betaalbare, duurzame en passende woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. We zorgen er allereerst voor dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarnaast werken we aan een goed woon- en leefklimaat. We willen niet alleen een goede, passende woning bieden maar ook samen zorgen voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. Een huurwoning is namelijk geen voorziening maar vooral een thuis! Daarin zijn huurders verantwoordelijk voor hun eigen geluk. En voor het organiseren van hun thuis. Maar wij bieden ze daarvoor de mogelijkheden. Dit doen we in een groot deel van Fryslân en dus ook in Makkum.

Thuis bij Elkien in Makkum
In Makkum heeft Elkien zo’n 450 huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders fijn wonen in Makkum, nu en in de toekomst. Daarom nemen wij als verhuurder van een groot aantal woningen in Makkum deel aan de Werkgroep Zorg, Welzijn en Wonen binnen de Tafel van Makkum. Bedoeling van deze Tafel van Makkum is dat Makkumers mee bepalen wat ze graag willen realiseren in hun woonomgeving. We willen een corporatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat realiseren we door samen met bewoners en andere partijen naar goede oplossingen te zoeken die het woonplezier bevorderen en waar onze huurders ècht wat aan hebben. De Tafel van Makkum biedt hier, voor Elkien, een uitgesproken mogelijkheid voor.

Onze plannen voor Makkum
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. En onze huurders dus ook. Elkien vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk van hun vertrouwde thuis kunnen blijven genieten. Daar zijn passende woningen voor nodig maar ook (zorg)voorzieningen in de buurt. Elkien heeft in Makkum veel woningen in de directe omgeving van de Tichelaar-locatie. Een woonzorglocatie in de dichte nabijheid heeft voor onze huurders een toegevoegde waarde.

De ontwikkeling van de Tichelaarlocatie is voor Elkien een mooi moment om te onderzoeken hoe wij bij deze ontwikkeling aan kunnen sluiten zodat ook onze huurders hier optimaal van profiteren. Wij denken er aan om de woningen in dit gebied ingrijpend aan te pakken. En als we dan toch bezig gaan, biedt dat mogelijkheden de woningen gelijk zorggeschikt te maken. Of, wanneer en hoe we dit gaan doen, overleggen we allereerst met betrokken bewoners. En dat geldt natuurlijk ook voor onze huurders in de aanleunwoningen van Avondrust. Voor hun verandert er tot en met 2025 helemaal niets. Bij eventuele ontwikkelingen horen zij dit als eerste.

 

Waar staan we voor?
FB Oranjewoud is een stichting die is voortgekomen uit de Friesland Bank en heeft als doel het bevorderen van de Friese economie en identiteit. FB Oranjewoud investeert in bedrijven die van waarde zijn voor Friesland. Door wat ze maken. Door wat ze betekenen. Of door wat ze bijdragen.

Koninklijke Tichelaar
Een bedrijf waarin FB Oranjewoud een meerderheidsbelang heeft genomen is Koninklijke Tichelaar uit Makkum. Sinds 1689 is familiebedrijf Tichelaar gevestigd in Makkum. De eerste eeuwen bakte Tichelaar in de “gleibakkerij” hoofdzakelijk schotels en tegels. Na een ommekeer in 1890 vervaardigde Tichelaar eeuwenlang het bekende sieraardewerk, tot de vraag drastisch terugliep. De vergaarde kennis van glazuren en bakken wordt tegenwoordig ingezet voor in samenwerking met architecten vervaardigde keramische speciaal producten. Ambachtelijke kennis levert de basis om aan de veranderende eisen van kunst en architectuur te voldoen. De bijzondere glazuren worden nog steeds in een eigen laboratorium ontwikkeld en getest.

(Een aan) FB Oranjewoud gelieerde onderneming is eigenaar geworden van de voormalige locatie van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt. Deze locatie, die een lange en rijke historie kent, vraagt om een nieuwe impuls, zoveel is duidelijk. De bestaande monumentale panden zijn in de afgelopen jaren al (deels) gerenoveerd. Deze historische panden zijn uitermate geschikt voor nieuwe invullingen. Maar ook het achterliggende terrein vraagt om een nieuwe bestemming. Een bestemming die goed is voor de locatie, goed is voor Makkum maar bovenal goed is voor de inwoners van Makkum.